Ông: Trần Văn Hà   Chức vụ:  Hiệu trưởng Ngày sinh: 12 – 01-1971 Trình độ: ĐHSP – ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Quản lý giáo dục. Ngày vào Đảng: 19 – 02 – 1995